Условия за включване в платформата

Настоящите условия и правила за включване в платформата са задължителни за всички социални предприятия/организации, които искат да предлагат своите продукти и/или услуги на платформата „ДарПазар“. Молим, запознайте се внимателно с тях, преди да изпратите заявка за включване в платформата. При въпроси или нужда от съдействие, свържете се с нас на hello@dapazar.bg.

 

1.  Кой може да се включи?

За регистрация в платформата се допускат:

 • Организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и определени за извършване на дейност в обществена полза, които осъществяват свързана с нея стопанска дейност;
 • Търговски дружества, еднолична собственост на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ и определени за извършване на дейност в обществена полза;
 • Читалища;
 • Социални предприятия, регистрирани в регистъра на предприятията на социалната и солидарна икономика, воден от Министерство на труда и социалната политика.

Администраторът на сайта не носи отговорност за незаконосъобразно и недобросъвестно извършване на търговска дейност от страна на организация/социално предприятие, регистрирано на платформата. При констатиране на данни за това администраторът може да откаже регистрация или да прекрати направена такава.

За недобросъвестност се счита и системно необосновано неспазване на ангажиментите и етичните правила, които са описани по-долу и са задължителни за организациите/социалните предприятия, регистрирани на платформата. 


2.  Как да се регистрирам?

Стъпка 1: Попълнете на онлайн формата за регистрация на платформата. Това включва създаване на потребителски профил (потребителско име и имейл), попълване на основна информация за социално предприятие и организация. След изпращане на информацията, ще Ви уведомим със съобщение на посочения от Вас електронен адрес, че Вашата заявка за регистрация е успешно получена. 

Заявката Ви за включване на платформата ще бъде разгледана от администратора на сайта в рамките на 7 работни дни от получаването ѝ. В процеса на разглеждане на Вашата заявка е възможно да се свържем с Вас за допълнително уточняване на изпратената информация, при необходимост от нейното редактиране и пр.

Стъпка 2: Одобрение на потребителски профил.

След разглеждане на Вашата заявка за включване на платформата и одобрението ѝ от администратора, ще получите съобщение на електронния Ви адрес с линк за активиране на създадения от Вас потребителски профил. Възможно е да получите напомнящо съобщение, в случай на неактивиране на профила Ви в рамките на 7 дни.

Стъпка 3: Заплащане на такса за включване в платформата. След като да е одобрен потребителският Ви профил е необходимо да направите плащане на такса в размер на 60 лв. Таксата включва достъп до платформата в рамките на 1 година, като средствата се разходват за популяризиране на платформата, в т.ч. изработка на визуални и печатни материали, предназначени за използване от социалните предприятия, онлайн реклама и маркетинг, поддръжка и администриране на платформата.

За да заплатите таксата за включване в платформата, използвайте следната банкова сметка:

Титуляр: Фондация Български център за нестопанско право
ЕИК: 130570377
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG16UNCR70001522353187
Сума: 60 лв.
Основание: Такса участие в Платформа за продукти и услуги с кауза „ДарПазар“

Стъпка 4: Одобрение на информация за предприятие/организация. След като бъде заплатена таксата участие в платформата, ще одобрим профилите на предприятието и организацията, които сте създали. След одобрение от администратора те стават видими на платформата. Ще можете да ги редактирате, допълвате с необходимата информация, да качвате продукти и услуги.

*Важно: В случай че изпратената заявка за включване на платформата е от организация, която не е сред допустимите (виж т. 1) или е налице нередовност в информацията, която не бъде отстранена от организацията след поискване от администратора в 3-дневен или в друг срок, уговорен от страните, то заявката за включване в платформата ще бъде отказана чрез изпращане на съобщение на посочения за контакт електронен адрес.  

**Важно: Всяко качено на платформата съдържание от потребителите става видимо след одобрение от администратора. При първоначална регистрация в платформата, предприятието/организацията ще получи указания за работа с платформата, изисквания за описание и заснемане на продуктите.

 

3.  Каква информация трябва да предоставя?

Информацията, която се изисква да бъде предоставена при заявяване на регистрация в платформата, включва:

 • Наименование на социалното предприятие и организацията, в случай че са различни лица
 • Адрес, телефон, електронен адрес, интернет страница на социалното предприятие/организацията
 • Описание на мисията на организацията/социалното предприятие
 • Лого/отличителен знак на организацията

Допълнителни данни с цел потвърждаване достоверността на предоставената при попълване на заявката за регистрация информация може да бъдат поискани от администратора на сайта в процеса на разглеждане на заявката и с оглед нейното одобрение. 


4.  Как ще бъде използвана тази информация?

Информацията за организацията/социалното предприятие ще бъде публикувана на платформата и видима от всички нейни ползватели. Данните за контакт и лого/отличителен знак ще бъдат видими при всеки продукт/услуга, предлаган от съответната организация/социално предприятие. Пълната информация ще бъде част от профила на организацията/социално предприятие, генериран заедно с всички продукти и услуги, предлагани от нея/него на платформата.
Посочените физически и електронен адрес и телефон на организацията/социалното предприятие ще бъдат използвани от посетителите на сайта, както и купувачите на стоки от съответната организация/социално предприятие, за връзка. Ето защо те трябва да бъдат точни и навременно актуализирани при промяна.


5.  Какво следва след като регистрацията на социалното предприятие/организацията бъде одобрена?

Вече можете да започнете качване на продукти/услуги, които да бъдат предлагани чрез платформата.

За целта организацията/социалното предприятие е необходимо да влезе в профила си чрез създадените от него потребителско име и парола и да използва наличните форми за качване на продукт или услуга, съобразно съответните указания за попълване. Всеки продукт/услуга подлежи на одобрение от администратора на сайта, преди да стане видим на платформата. Администраторът може да се свърже с организацията/социалното предприятие с цел допълване и/или редактиране на информацията за продукта/услугата, преди да бъде одобрен за публикуване на платформата.
Всяка последваща промяна в информацията за продукта/услугата се одобрява от администратора на платформата.

При допълнителни въпроси, свързани с управление на профила на организацията/социалното предприятие, в това число с качването на продукти/услуги на платформата, можете да се обръщате към администратора на hello@darpazar.bg или в работно време (10.00 – 16.00 ч.) на тел.: (02) 981-66-17.


6.  Какви са ползите от регистриране в платформата?

„ДарПазар“ не е просто онлайн платформа за продукти и услуги, които са направени в подкрепа на значима обществена кауза. Платформата е място, което обединява усилията на гражданските организации в България да променят средата, в която живеем, към по-добро. И ги прави по-силни. Как? Като им дава възможност не само да продават своите продукти и услуги и така да генерират ресурс, който ги прави устойчиви, но им дава и място за споделяне – на добрите истории, които имаме нужда да виждаме, на добрите примери, които имаме нужда да следваме. Платформата е място за свързване – с хората, които искат да пазаруват отговорно, с кауза, с мисия и смисъл, за свързване на гражданските организации с нови съмишленици.
Целта на платформата е и да подкрепя развитието на предприемачеството с кауза. Ето защо всяка организация/социално предприятие ще има достъп до безплатни обучения и ресурси, свързани с използването на платформата и онлайн маркетинга.


7.  Какви са ангажиментите на социалните предприятия/организациите, регистрирани на платформата?

 • Спазване на настоящите правила и технически изисквания при използване на платформата
 • Поддържане на информацията за организацията/социалното предприятие актуална (наименование, адрес, телефон и т.н.) 
 • Поддържане на информацията за продуктите/услугите актуална (описание, снимки, наличност)
 • Спазване на Общите условия на сайта, включващи реда и начина за изпълнение на получени поръчки, сред които:

1.  Връзка с клиента в рамките на следващия работен ден (считано от получаване на заявка за продукт/услуга) с цел потвърждаване на направена от него клиента заявка за поръчка и обработване на поръчкатато ѝ в рамките на 3 работни дни от това потвърждение (при избран метод на плащане „Банков превод“ 3-дневният срок за обработване на поръчката започва да тече от получаване на плащането).
2.  Спазване на посочените от клиента като предпочитани начини на плащане и доставка.
3.  Изрично уговаряне при изключителни случаи на по-дълъг срок за изпълнение на поръчката със съответния клиент.
4. Да заплаща 15% от стойността без ДДС при корпоративни поръчки, реализирани чрез ДарПазар, като комисионна, която се използва за популяризиране и поддръжка на платформата. Сумата се заплаща по сметка на администратора на платформата след издадена от него фактура въз основа на протокол, получен от в срок до 5 работни дни от заплащане стойността на поръчката от страна клиента, за което социалното предприятие/организация уведомява администратора.
5.  Добросъвестно, професионално и с грижа изпълнение на поръчките.

 • Използване на етични модели на поведение, без провеждане на подвеждаща или измамна реклама на продукти/услуги и кауза/мисия на организацията/социалното предприятие.
 • Спазване на авторските права за използваните материали, изпратени за публикуване на платформата, и преотстъпване на администратора на сайта правото на ползване на материалите за целите на публикуването им в платформата.
 • Предоставяне на информация за трети лица, представляваща техни лични данни по смисъла за приложимото законодателство, само при наличието на съгласието на същите за това или друго основание, което позволява използването на личните им данни по в обема, по начина и за целта, които са налице при публикуването им на платформата. Съгласявайки се с настоящите условия, организацията/социалното предприятие декларира, че носи изцяло отговорността за изпратените от него за публикуване лични данни на трети лица, включително при евентуално предявяване на каквито и да било претенции от трети лица във връзка с използването и защитата на техните лични данни, публикувани на платформата. Администраторът на сайта не носи отговорност за използването на лични данни на трети лица, публикувани на платформата.
 • Изпращане на информация за ефекта от пазаруването с кауза за дейността на организацията/социалното предприятие при поискване от администратора или по начин допълнително уговорен с него.
 • Популяризиране на платформата „ДарПазар“ по подходящ начин и съобразно уговорени с администратора форма, периоди, комуникационни канали и пр.

„Ние бихме искали да подкрепим предприемачеството с кауза, което развивате, като осигурим чрез платформата по-широк достъп до услугите и продуктите, които предлагате, дадем по-голяма видимост на историите за тези продукти и услуги, разширим Вашата мрежа от съмишленици, за да бъдете още по-ефективни и устойчиви в това, което правите най-добре – да работите в полза на обществото.“ – от администратора на „ДарПазар“, Български център за нестопанско право.

Регистрирай се