За платформата

socialno predpriemachestvo

Измисляш. Развиваш. Продаваш. Подкрепяш. Успяваш. 

Това са петте най-важни думи за всеки социален предприемач. Включи ли ги в уравнението си, вече има значение, че е бил/а тук.
Социалното предприемачество е успешен модел за промяна – на човешки животи, общности, природа, като свързва бизнес дейности с постигане на социално значими цели.

produkt s kauza

It is very simple.

This is like any other product, but the special thing about it is that it is created for a cause – to support a person in need, a talented person or the preservation of nature. And to buy a product with a cause means that you help this specific mission to be achieved. Often the very creation of the products is a kind of support of its own for those who participate in that process: new skills and a sense for being appreciated for the people with disabilities, job and independence for young people and adults who lack work experience, preserved craftsmanship and source for making a living in rural areas. Products created with care by a person and nature.

Created for a cause –> Shop with a cause -> Support a cause

To buy a product with a cause means that you support a specific personal story, idea, the nature. Each purchase is part of a sustainable solution for a better social environment where everyone can succeed.      

 

produkt s kauza

Съвсем просто е. 

Това е като всеки продукт, но създаден с кауза - да подкрепи човек в нужда, талант или опазването на природата. А да си купиш продукт с кауза, значи ти да помогнеш  тази конкретна мисия да бъде постигната. Често, самото създаване на продуктите е подкрепа за онези, които се включват в него: нови умения и чувство на полезност за хора с увреждания, работа и самостоятелност за младежи и възрастни без трудов опит, съхранени занаяти и поминък в малки населени места. Продукти, създадени с грижа за човека и природата.

Създаване с кауза -> Пазаруване с кауза -> Подкрепа за кауза

Да си купиш продукт с кауза, значи да подкрепиш конкретна човешка съдба, идея, природата. Всяка покупка е част от устойчиво решение за по-добра среда, в която да успяваме всички.