ДАРПАЗАР Е ПЛАТФОРМА НА БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРЕДЛАГА ТЕХНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ С КАУЗА

Общи условия

Общи условия за ползване на уеб сайта ДарПазар

 1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите Общи Условия (ОУ) уреждат отношенията между Серафим 2022 ООД, ЕИК 20692288, със седалище и адрес на управление: България, гр. София 1000, ул. „Христо Белчев“ № 3, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛ И/ИЛИ ПОТРЕБИТЕЛ, на платформата за електронна търговия с продукти и услуги с кауза, предлагани от български социални предприятия www.darpazar.bg, наричана по-долу „DarPazar.bg”.

 1. ДОСТАВЧИК

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: Серафим 2022 ООД;

 2. Седалище и адрес на управление: България, гр. София 1000, ул. „Христо Белчев“ № 3, партер;

 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. София 1000, ул. „Христо Белчев“ № 3, партер;

 4. Данни за кореспонденция: България, гр. София 1000, ул. „Христо Белчев“ № 3, партер, телефон +359 888 908 319;

 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 20692288;

 6. Надзорни органи:

а) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
б) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт:  www.kzp.bg

 1. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 205823722

 

 1. ЗА САЙТА

Чл. 3. DarPazar.bg e платформа за електронна търговия с продукти и услуги с кауза, предоставяни от български социални предприятия, достъпна на адрес в Интернет http://www.darpazar.bg. Чрез интернет страницата http://www.darpazar.bg Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки и услуги, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

 2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

 3. Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от в платформата DarPazar.bg;

 4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори, вкл. чрез електронни средства за разплащане;

 5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата DarPazar.bg;

 6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата DarPazar.bg чрез интерфейса на страницата на DarPazar.bg, достъпна в Интернет;

 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата DarPazar.bg в Интернет;

 8. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

 

 1. РЕГИСТРАЦИЯ

Чл. 4. (1) За да направи поръчка на продукти или услуги от сайта DarPazar.bg, Ползвателят има три опции:

 1. създаване на профил, в който в системата остават данни за поръчка;

 2. поръчка без създаване на профил;

 3. бърза поръчка.

(2) За да си създаде профил в DarPazar.bg, Ползвателят предоставя свой имейл адрес и задава парола за достъп до профила си, след което декларира, че е прочел и е съгласен с настоящите Общи Условия и Политиката за обработка на личните данни на DarPazar.bg. На посоченият имейл Ползвателят получава имейл за потвърждение на своята регистрацията, която е вече активна и профилът може да се ползва за извършване на поръчки. В профила на Ползвателя се пази информация за направените поръчки. Поръчка се прави съгласно ал. 3 от този член.
(3) За да направи поръчка в DarPazar.bg Ползвателят избира продукти и/или услуги, които добавя в своята кошница. След това попълва Данни за връзка (собствено и фамилно име, имейл адрес, телефонен номер, данни за фактура, ако желае такава, място на доставка – офис на куриерска фирма Спиди или на място от адрес гр. София, ул. „Христо Белчев“ 3 – социално пространство Щрак, и начин на плащане). При всяка поръчка Ползвателят декларира, че е запознат с Общите условия и Политика за обработка на лични данни на DarPazar.bg.
(4) За да направи бърза поръчка Ползвателят следва да посочи свой телефонен номер до желаният продукт/улсуга, след което с него се свързва оператор за потвърждение на поръчката.
(5) При извършване на регистрацията или поръчката Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

 1. ДОГОВОР

Чл. 5. Договорът за покупко-продажба на стоките в платформата DarPazar.bg се сключва с изпълнение на всички стъпки от процедурата по-долу:

 1. Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата DarPazar.bg;

 2. Избиране на един/една или повече от предлаганите от Доставчика в платформата DarPazar.bg продукти и услуги и добавянето им към списък със стоки за покупка;

 3. Предоставяне на необходимите Данни за връзка на Ползвателя като страна по договора;

 4. Предоставяне на данни за извършване на доставката;

 5. Избор на способ за плащане на цената;

 6. Получаване по имейл, предоставен от Ползвателя, на потвърждение на поръчката.

Чл. 6. Доставчикът в платформата DarPazar.bg организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
Чл. 7. (1) Ползвателите сключват с Доставчика в платформата DarPazar.bg договор за покупко-продажба на стоките, на адрес http://www.darpazar.bg. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в платформата DarPazar.bg се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата продукти или право на ползване на услуги. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора към Доставчика в платформата DarPazar.bg.
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика на платформата DarPazar.bg възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата DarPazar.bg и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата DarPazar.bg. В случай на техническа грешка на цената, Доставчикът незабавно уведомява Ползвателя за правилната цена на продукта и има право да откаже направена поръчка, поради грешно изписване на реалната й цена.
(4) За извършване на поръчка на някои от продуктите в платформата  DarPazar.bg Ползвателят следва да заплати авансово капаро в размер определен от Доставчика. В случай, че даден продукт попада в обхвата на предходното изречение, Ползвателят ще бъде информиран за това преди да е извършил поръчка на въпросния продукт, чрез информационен надпис в страницата на продукта в платформата DarPazar.bg.
Чл. 8. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата DarPazar.bg се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.
Чл. 9. (1) Доставчикът се ангажира да обработи поръчката на Ползвателя в рамките на 3 работни дни, считано от деня следващ деня на постъпване на поръчката.
(2) Срокът на доставка на поръчаните от Ползвателя продукти и/или услуги се определя от избрания начин на доставка:

 1. До офис на куриер;

 2. Чрез вземане намясто от адрес на Доставчика.

Чл. 10. Доставчикът работи куриерска фирма Спиди. По отношение на извършването на доставката са приложими условията и сроковете за доставка на съответната куриерска фирма.
Чл. 11. Посоченият в потвърждението за получаване на поръчката срок на доставка е ориентировъчен и Доставчикът не гарантира за тях, но гарантира, че ще направи всичко възможно, за да достави стоката в посочените дни.
Чл. 12. При всеки случай Доставчикът е длъжен в 30-дневен срок от сключване на договора да достави на Ползвателя поръчаните продукти и/или услуги. Ако доставката се окаже невъзможна, то в същия срок Доставчикът уведомява Ползвателя за това и възстановява всички заплатени от Ползвателя суми, ако има такива. 
Чл. 13. Доставчикът може да откаже обработка на поръчката, когато съществуват основателни съмнения, че поръчката е неавтентична, в това число, че не изхожда от Потребителя, описан в същата или когато заявения с поръчката продукт временно не е наличен поради изчерпване на количествата или други технически причини, като в такъв случай Доставчикът уведомява Потребителя по имейл или телефон и възстановява заплатените от него суми. Доставчикът може да откаже обработка на поръчка и когато броят или обемът на поръчаните артикули надхвърля обичайното им потребление от клиент-потребител по смисъла на ЗЗП и има основание да се смята, че поръчката се прави с цел препродажба и не попада в обхвата на потребителска покупко-продажба.
Чл. 14. При неточни данни, предоставени от Потребителя, за адрес на доставка и телефон или отсъствие на Потребителя на адреса, както и при невъзможност за доставяне на стоката поради причини, независещи от Доставчика, стоката се връща и остава в складовете на Доставчика. В този случай стоката не се пази за Потребителя, освен ако не е заплатена предварително. При предварително заплатена стока, същата се пази в срок от 15 дни от връщането й, а след изтичането на този срок и ако Потребителят не я потърси от Доставчика, то Доставчика ще върне полученото плащане, с изключение на сумата, изразходвана за доставка и съхранение. При неточни или сгрешени данни, предоставени от Потребителя за адрес на доставката,  при което стоката бъде изпратена на грешния адрес, разходите за куриерска услуга за пренасочване на пратката, са за сметка на Потребителя.
Чл. 15. В случай, че стоката не бъде доставена на Ползвателя в рамките на посочения срок на доставка, то на Ползвателя не се дължи обезщетение. Причини, които биха забавили доставката извън рамките на посочените в платформата на DarPazar.bg дни, са: натоварване и брой поръчки за периода над средното и над обичайното за Доставчика; вина в куриерската фирма като например ненавременна организация на куриера, прекомерна натовареност на куриера, непредвидими технически и информационни проблеми при куриера или метеорологични условия възпрепятстващи куриера; непредвидими технически проблеми в системите на Доставчика; вина в доставчиците на Доставчика, от които последният се снабдява с продукта; лоши метеорологични условия и др. форсмажорни обстоятелства, които биха попречили на нормалната организационна дейност на Доставчика.
Чл. 16. Доставчикът информира Ползвателя за транспортните и куриерските разходи непосредствено преди завършване на поръчката, като цената на доставката може да варира според продукта, метода и адреса на доставка, избрани от Ползвателя. При допълнително пренасочване на вече заявена поръчка от страна на Ползвателя или при необходимост от повторно посещение на заявения адрес, Ползвателят заплаща цената на доставката в размери определени съгласно тарифата на съответния куриер. Условията за безплатна доставка, когато има такива, не се прилагат и в случай, че Ползвателят заяви посещение на адрес в определен от него час или диапазон на деня.
Чл. 17. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от куриера и ако не отговаря на изискванията или има видими счупвания и дефекти, да откаже приемането й от куриера и да уведоми за това незабавно Доставчика в платформата DarPazar.bg.
(2) Ако Ползвателят не откаже стоката при доставката ѝ от куриера и не уведоми незабавно при получаване на доставката Доставчика за констатирани недостатъци, съгласно ал. 1, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.
(3) В случай че при доставяне на стоката Ползвателят желае да я откаже и да не я приеме, разходите за транспорт в двете посоки са за негова сметка.
Чл. 18. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите, както и всеки друг приложим нормативен акт съгласно българското законодателство.

 1. РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 19. Ползвателят има право на рекламация както по отношение на продуктите, така и на услугите, предоставяне за електронна продажба през платформата DarPazar.bg.
Чл. 20. (1) При предявяване на рекламация за продукт Ползвателят изпраща пълният комплект документи (вкл. касов бон/фактура, приемо-предавателен протокол, гаранционна карта и др.) и самият продукт/и до адрес гр. София 1000, ул. „Христо Белчев“ № 3, заедно с попълнен формуляр за рекламация, съгласно Приложение 1.
(2) Транспортните разходи при връщане на продукта/ите, обект на рекламация, са за сметка на Доставчика при изпращане на съответния продукт/и до адреса на Доставчика гр. София 1000, ул. „Христо Белчев“ № 3.
(3) Гаранцията е валидна само за производствени дефекти и несъответствия, съществуващи при доставянето на стоката и появили се при нормална експлоатация, на територията на Република България. Гаранцията отпада и клиентът заплаща стойността на ремонта (като може да бъде отказано сервизно обслужване) в случаи на повреди причинени от:
- Неправилна употреба и/или неправилно съхранение;
- Нарушена цялост на гаранционните стикери;
- Изпускане, удар, приложен натиск, разляти течности;
- Опит за поправка от неоторизирани лица или фирми.
(4) Доставчикът отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето ѝ. Доставчикът отговаря съгласно законовата гаранция спрямо лица, имащи качеството потребител, по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите - всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по смисъла на Закона за защита на потребителите действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.
Чл. 21. (1) При предявяване на рекламация за услуга Ползвателят изпраща пълният комплект документи, свързани с услугата (вкл. касов бон/фактура, приемо-предавателен протокол и др.) до адрес гр. София 1000, ул. „Христо Белчев“ № 3, заедно с попълнен формуляр за рекламация, съгласно Приложение 1.
(2) Доставчикът се свързва по телефон или имейл с Ползвателят в срок до 5 работни дни след получаване на документите по предявената рекламацията, за изясняване на случая.
(3) Доставчикът си запазва правото да извърши собствено изследване на качеството на предоставената услуга с оглед установяване на факта на некачественото изпълнение. Ако бъде констатирано и от страна на Доставчика, че действително е предоставена некачествена услуга, то Доставчикът предлага на Ползвателя повторно предоставяне на качествена услуга от същия вид и брой или възстановяване на заплатената за услугата цена. Ако Доставчикът установи, че рекламацията на Ползвателя не е основателна, може да откаже възстановяване на платената за услугата сума или повторното ѝ предоставяне.

 1. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ  ПО ЗЗП. ПРАВО НА ОТКАЗ

Чл. 22. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в DarPazar.bg, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия.
Чл. 23. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в платформата DarPazar.bg, са определени в профила на всеки продукт/услуга в платформата DarPazar.bg.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в платформата DarPazar.bg в профила на всеки продукт/услуга в платформата DarPazar.bg.
(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика в платформата DarPazar.bg и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба и преди финализиране на поръчката.
(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством в механизмите в платформата DarPazar.bg.
(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата DarPazar.bg преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите за продажба на стоки  информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата DarPazar.bg или електронна поща.
Чл. 24. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът в платформата DarPazar.bg има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика в платформата DarPazar.bg цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.
(3) В случай че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 10 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.
Чл. 25. (1) Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно. Срокът тече, считано от датата на получаване на продукта и/или поръчка на услугата. Потребителят има възможност да ползва единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата DarPazar.bg - Приложение № 2 към тези общи условия; чрез указанията за упражняване правото на отказ Приложение № 7, вр. с чл. 47, ал. 4 от ЗЗП); чрез имейл на адрес: hello@darpazar.bg, в който случай се следва съдържанието на формуляра за отказ, представляващ Приложение 2 към настоящите Общи условия.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно, когато договорът предвижда задължение за потребителя да плати, и изпълнението е започнало с изричното предварително съгласие и потвърждение на потребителя, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;
2. за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
3. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
4. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност, като например храни, напитки и хранителни добавки;
5. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
6. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
7. за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от търговеца;
8. при които потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;
9. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката, включително и кодове за активиране на лицензи на софтуер, функции в софтуер или виртуални средства за разплащане. Изпълнението на договора за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер (вкл. кодове за съдържание и цифрово съдържание, което не е на материален носител), които са разпечатани след доставката, започва от момента на разпечатването и потребителят губи правото си на отказ, като изрично се съгласява с това.
10. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;
11. сключени по време на публичен търг;
12. за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение;
13. за предоставяне на цифрово съдържание, което не се предоставя на материален носител, когато изпълнението е започнало и договорът задължава потребителя да плати, в случаите, когато: а) потребителят е дал изричното си предварително съгласие за започване изпълнението по време на срока за отказ; б) потребителят е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ; в) търговецът е предоставил потвърждение съгласно чл. 48, ал. 2 или чл. 49, ал. 8 от ЗЗП. С приемането на настоящите ОУ и с извършване на поръчка, потребителят изрично дава предварителното си съгласие за започване на изпълнението и знае, че ще загуби правото си на отказ по смисъла на настоящата точка.
(3) Когато доставчикът в платформата DarPazar.bg не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, Приложение 2 в тези Общи Условия.
(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора и в случай, че вече е получил обратно стоката, предмет на договора. Доставчикът възстановява получените суми по банков път, освен ако потребителят не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство, като настоящото изречение се прилага, в случай, че правото на отказ е упражнено в 14-дневен срок от получаване на стоката и стоката е изпратена обратно към Доставчика в рамките на този 14-дневен срок. В случай, че правото на отказ е упражнено след 14-тия ден от получаване на стоката и/или стоката е изпратена обратно към Доставчика след 14-тия ден от получаването й от Потребителя, до 30-тия ден от получаването й, заплатените за стоката суми се възстановяват само под формата на кредит в личния профил на Потребителят в сайта на Доставчика или чрез издаване на ваучер на името на Потребителя. В случай, че потребителят желае сумите по отказ от Договора, упражнен в рамките на 14 дни от получаване на стоката, да му бъдат възстановени чрез пощенски запис/паричен превод, то таксата за услугата, която съответният куриер/пощенски оператор начислява е за сметка на потребителя и се определя от куриера/пощенския оператор. Доставчикът не може да въздейства върху тази такса, не я определя и не се облагодетелства от нея по никакъв начин.
В случай, че стоката, за която потребителят е направил отказ от сключения договор в рамките на 14 дни от получаване на стоката, е заплатена с карта, възстановяването на заплатената сума се извършва единствено по същата карта, с която е платено.
(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на потребителят на основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗП. Доставчикът няма задължение да възстанови и допълнителните разходи за първоначалната доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от безплатната стандартна доставка, предлагана от Доставчика.
(6) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, Приложение 2 към настоящите Общи условия. Стоките следва да се изпращат без наложен платеж, на адреса на Доставчика, а именно гр. София, п.к. 1000, ул. „Христо Белчев“ 3, социално пространство Щрак.
(10) Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид. Търговски вид означава вид, който да позволява последващата продажба на стоката като нова. Разопаковането на стоката следва да не е довело до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид. Съгласно чл. 55, ал. 4 от ЗЗП, Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.
(11) В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.
(12) Правото на отказ се прилага и за книги, единствено в случай, че по книгата няма следи от употреба и е в запазен търговски вид, а ако книгата е била опакована с фолио – опаковката не е разпечатана. Изпълнението на договора при закупена книга, започва от момента на разпечатването, при което потребителят губи правото си на отказ и потребителят изрично се съгласява с това.
(13) При връщане на стоката, Потребителят се задължава да я върне заедно с пълния получен комплект, както и всички съпътстващи документи – касов бон, фактура, приемо-предавателен протокол, гаранционна карта (ако са издаден такива).
(14) При връщане на стоката, Потребителят се задължава да върне и всички подаръци, които е получил заедно с поръчаната стока, в случай, че такива са изпратени от Доставчика.
(15) При покупка направена от юридическо лице, се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите, които дерогират настоящите Общи условия.

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 26. (1) Доставчикът в платформата DarPazar.bg предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът в платформата DarPazar.bg ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
(3) Доставчикът в платформата DarPazar.bg има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.
(4) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата DarPazar.bg има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя или Потребителя в електронния магазин на Доставчика в платформата DarPazar.bg.
(5) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата DarPazar.bg има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата DarPazar.bg.
(6) Доставчикът в нито един момент не запазва данни за кредитна и/или дебитна карта/карти, използвани от Ползвателя при покупка на стоки от платформата DarPazar.bg. Ползвателят има възможност да запази данните за кредитна и/или дебитна карта/карти, използвани от него при покупка на стоки от платформата DarPazar.bg, като данните за тези кредитна и/или дебитна карта/карти, не се пазят при Доставчика, а се пазят единствено в системата на банковата институция, издала процесната карта. При запазване на кредитна и/или дебитна карта/карти, Ползвателят следва да използва 3D код при повторно намерение да използва запазената карта с цел покупка от платформата DarPazar.bg.
Чл. 27. (1) Във всеки момент, Доставчикът в платформата DarPazar.bg има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, следва да уведоми Доставчика на платформата DarPazar.bg на имейл: hello@darpazar.bg.
(3) В случай на непълноти относно защитата и обработката на личните данни на Ползвателя, подробно описание е налично в Политиката за поверителност на уеб сайта DarPazar.bg, находяща се на адрес https://darpazar.bg/bg/politika-za-poveritelnost.

 1. ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 28. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата DarPazar.bg, като датата на последната им редакция се записва в последния член на тези Общи условия.
(2) Доставчикът в платформата DarPazar.bg и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

 1. след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата DarPazar.bg и ако Ползвателят, който вече е приел предходната редакция, не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

 2. с изричното им приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика в платформата DarPazar.bg.

Чл. 29. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://darpazar.bg/bg/obschi-usloviya заедно с всички допълнения и изменения в тях.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 30. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата DarPazar.bg се прекратяват в следните случаи:

 1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

 2. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

 3. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

 4. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

 5. в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в платформата DarPazar.bg. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение.

Чл. 31. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата DarPazar.bg в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XI. ОТГОВОРНОСТ
Чл. 32. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.
Чл. 33. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.
(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на DarPazar.bg и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.
(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.
(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата DarPazar.bg.
Чл. 34. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

XII.РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Чл. 35. Доставчикът на платформа DarPazar.bg приветства Ползвателите да потърсят на директен контакт със самия него в случай на възникна спор. Сигнали в тази посока могат да се дават на имейл на hello@darpazar.bg и на адрес гр. София, п.к. 1000, ул. „Христо Белчев“ 3, социално пространство Щрак.
Чл. 36 (1) Надзорен орган за защита правата на потребителите в България е Комисията за защита на потребителите с адрес: гр. София, ПК 1000, ул. "Врабча" № 1, ет. 3,4 и 5; тел: 02/9330565; факс: 02/9884218; гореща линия: 0700 111 22, *2211; уебсайт: www.kzp.bg.
(2) При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при който не е постигнато споразумение, Вие можете да отнесете спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на Закона за защита на потребителите. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес https://www.kzp.bg/pomiritelna-deynost.
Чл. 37. Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) се предоставя от Европейската комисия, за да се гарантира по-безопасно и по-справедливо онлайн пазаруване чрез достъп до качествени инструменти за решаване на спорове. ОРС е достъпна на адрес: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

Приложение 1

Формуляр за рекламация
От ………………………………. /име на потребителя/
………………………………….. /потребителско име в сайта/

По отношение на стока/услуга: ……………………………………., поръчана от мен през интернет сайта за електронна търговия darpazar.bg на ………………… г. и получена на ………….г., предявявам настоящата рекламация.  
Предпочитам рекламацията ми да бъде удовлетворена чрез:

 • възстановяване на заплатената сума;

 • подмяна с изправен артикул;

 • безплатен ремонт;

 • отстъпка от цената.


Прилагам следните документи:

 • касова бележка №………… от дата …………. г.;

 • фактура № ……… от дата ……….. г.;

 • друго: ………………………………………………..


Данни за контакт (име, потребителско име в сайта, телефон, адрес на електронна поща, адрес): …………………………………………………………………………………………………………
Дата: ……………… г.                                                                                Подпис: …………………..

Приложение 2
Създаден въз основа на Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП
СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ
 
До ...........................
/името на търговеца/
................................................................................
/адрес, ЕИК/
С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:
.......................................................... /описание на продукта/
Стоката е поръчана на ......................
Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/
.................................................................................../Име на потребителя/
…………………………………………………….. /потребителско име в сайта/
Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/
 
...................                                                                             ..................................
/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/