ДАРПАЗАР Е ПЛАТФОРМА НА БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРЕДЛАГА ТЕХНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ С КАУЗА

Предприятия

Българско дружество за защита на птиците

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) е първата гражданска организация, създадена през 1988 г. БДЗП работи за опазването на дивите птици, важните за тях места и местообитанията им. Ние защитаваме правото на съществуване на дивата природа, като по този начин допринасяме и за устойчивото ползване на природните ресурси и благосъстоянието на хората. БДЗП работи за хората, като отстоява обществените интереси и правото на всеки на запазена природа и здравословна жизнена среда. БДЗП е част от BirdLife International – световна природозащитна организация, основана през 1922 г., която представлява мрежа от партньорски организации в над 100 страни по света с над 2,6 млн. членове и 10 млн. поддръжници.

Продукти на предприятието

на фокус
Мартеница Нарцис
на фокус
Мартеница калинка
на фокус
Мартеница кокиче
на фокус
Мартеница синевка
на фокус Разпродадено
Мартеница Брегова лястовица
Разпродадено
Тебеширена синевка
Разпродадено
Благороден елен
Разпродадено
синигер в полет
Разпродадено
Орехче
Разпродадено
сив жерав
Разпродадено
Креслив орел
Разпродадено
Черен синигер
Разпродадено
Синьогушка
Разпродадено
Скорец
Разпродадено
Чапла
Разпродадено
Воден бик
Разпродадено
Син синигер
Разпродадено
Авлига
Разпродадено
Земеродно рибарче
Разпродадено
Червеношийка
Разпродадено
синявица
Разпродадено
червеногуша гъска
Разпродадено
речен орел
Разпродадено
дива котка
Разпродадено
скален орел
Разпродадено
розова рибарка
Разпродадено
обикновен пчелояд
Разпродадено
голям пъстър кълвач
Разпродадено
катерица
Разпродадено
див заек
Разпродадено
прилеп
Разпродадено
водно коче
Разпродадено
вълк
Разпродадено
видра