ДАРПАЗАР Е ПЛАТФОРМА НА БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРЕДЛАГА ТЕХНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ С КАУЗА

Предприятия

Дренко - SOS Детски селища

Сдружение „SOS Детски селища България“ е първата гражданска правозащитна организация в страната, която предоставя директна грижа за деца в риск. Започва дейността си в България от 1990 г.

„ДренКо“ -  част от Социалното предприятие „SOS Детски селища България“, допринася за социални дейности и програми на Сдружението за:

1. Намаляване на социалното неравенство и за устойчиво териториално развитие;
2. Подобряване на достъпа до заетост и придобиване или усъвършенстване на професионалната квалификация с цел повишаване на жизнения стандарт на:

- Младежи, напускащи грижа,
- Равен достъп до трудова заетост на хора от уязвими групи;

3. Създаване на условия за оказване на подкрепа на същите групи за социално включване и самостоятелен начин на живот.

 

Продукти на предприятието